Vragen van Groen Roeselare bij het meerjarenplan versie 4

21 December 2021

Vragen van Groen Roeselare bij het meerjarenplan versie 4

Onze fractieleider Bert Wouters besprak op de gemeenteraad de aanpassing van het meerjarenplan Bert Wouters aan het woord.Ik heb me voor deze aanpassing van het meerjarenplan vooral toegelegd op de strategische nota. Je merkt vooral 4 grote lijnen: verschuivingen of uitstel, verhogingen en verlagingen en tot slot ook zaken die ontbreken, terwijl we die hier wel verwacht hadden. Een aantal zaken vallen fors duurder uit dan oorspronkelijk begroot: ik denk aan de heraanleg van de Wijnendalestraat, het dierenasiel, de verbouwing van sporthal Onze Kinderen. Is er een probleem bij de eerste begroting of zijn er andere factoren die dit beïnvloeden? Verder zien we een stopzetting van het werkingsfonds voor verenigingen, dat wordt omgezet in een fikse uitbreiding van het projectenfonds. Kan er wat toelichting worden gegeven bij deze keuze? Een fikse verhoging van het budget voor citymarketing en nieuwe projecten als datagestuurde winkelgebieden, Tech Revolution en smart local communities toppen het deel over een ondernemend Roeselare. Is de nood aan meer budget voor een ondernemende stad zo groot. Ik val misschien in herhaling maar een heroriëntatie van de mobiliteit in het kernwinkelgebied en minstens de Ooststraat zou volgens ons meer impact hebben. Wordt dit nog steeds niet overwogen? Een aantal nieuwe items in deze meerjarenplanning kunnen zeker op onze steun rekenen. Eindelijk wordt er werk gemaakt van een kinderraad en komt er budget voor de organisatie van autovrije zondag. Al mag ik bij dat laatste toch hopen dat het gebied waarin deze autovrije zondag gevierd wordt toch iets groter mag zijn dan het kernwinkelgebied. De laatste jaren is dit helaas verworden tot een culturele activiteit waar mensen net met de wagen op af komen, het eigenlijke doel een beetje voorbij. Bij mobiliteit valt vooral de enorme vermindering op bij de actie vervolledigen van het fietsnetwerk. Hoe ver staat het met de realisatie van de 100km fietsveilige wegen? Daartegenover staat dan wel een verhoging van de investeringen in een veilige schoolomgeving, klopt dat? Wat mij enorm verwondert is het schrappen van 1,1 miljoen euro (bij Mandel en Collievijverbeek) om water nog meer af te voeren naar het kanaal. In tijden waar veel gemeenten met wateroverlast te kampen hebben en de wetenschap dat dergelijke situaties meer en meer zullen voorkomen, vraag ik me af of hier budget verminderen wel een goede keuze is. Als je bekijkt wat uitgesteld wordt, vallen mij nogal wat acties op die te maken hebben met vergroening, waterbeheersing en klimaat. Ik zie de inventarisatie van parktuinen opschuiven, investeringen in Bergmolenbos en Krommebeekbos worden vertraagd, investeringen vanuit het bomenfonds orden uitgesteld. Ook een aantal investeringsprojecten betreffende waterbeheersing en sanering krijgen uitstel. Ik zie onder andere acties in de Meensesteenweg, Regenbeek, Klauwaartsbeek, Vlietputbeek en Duivelsbeek opschuiven. Is dit ten gevolge van een te drukke planning of zijn daar ook andere redenen voor? Dit zien we ook bij acties rond de energietransitie, het plaatsen van zonnepanelen, en moderniseren en verduurzamen van de openbare verlichting. Kan de uitvoering de drukke planning niet meer volgen? Daar hadden we van in het begin voor gewaarschuwd. Hopelijk wordt dit uitstel geen afstel. En dan zijn er een aantal zaken die we hier niet direct terugvinden. Zaken die al aangekondigd werden of waar een akkoord voor was in de gemeenteraad. Dan verwacht je toch dat in deze begroting voor de komende jaren ook budgetten worden toegewezen. Heb ik daar toevallig over gekeken, in de grote hoeveelheid info die we hier krijgen? Een versterking van het handhavingsbeleid is iets waar wij al lang op aandringen. Wat heeft het voor nut om vergunningen met voorwaarden toe te staan of reglementen goed te keuren als er geen opvolging wordt aan gegeven. In het kader van de bescherming van de vallei van de Babilliebeek kwam dit aan bod en bleek de nood toch echt hoog. Er werd beloofd dat de stad daar meer zou op inzetten. Onlangs heb ik er ook een vacature voor gezien. Volstaat dat dan? Anderhalf jaar geleden al werd op onze vraag naar zwemgelegenheid in open water geantwoord dat de stad daar ook werk van zou maken. Tegen de volgende zomer dan nog. Behoudens de bootjes in het stadspark, zien we op dat vlak weinig bougeren. Ik weet ook dat de waterkwaliteit daar zijn rol in speelt, maar maak daar dan werk van. Controleer, en wijs iedereen op zijn verantwoordelijkheden. De Vlarem-normen zijn er en gelden voor iedereen. Zo ook met parkeerplaatsen voor campers en vooral openbare toiletten bij het Bergmolenbos. In mei werd op de gemeenteraad goedgekeurd dat ze er komen, maar op vandaag geen budget voorzien. Of moet dat geld van een andere ruimere post komen? En dan wil ik nog afsluiten met de uitvoering van de maatregelen uit het mobiliteitsplan voor Rumbeke. Een traject van meer dan 2 jaar is afgerond met een mooi resultaat. Om die aanbevelingen om te zetten in de praktijk volstaan in principe verkeersborden en wat verf, maar geef toe: een mooi beeld zou dat niet geven. Verkeersinfrastructuur moet leesbaar zijn. Nogal wat straten en kruispunten zullen dus een facelift of een grondige opknapbeurt nodig hebben. En daar zijn dus centen voor nodig. Ik kan dus maar moeilijk begrijpen dat een project van die omvang eigenlijk gewoon moet blijven liggen omdat er nu geen financiering is voorzien, misschien in de volgende legislatuur dan? Voor de financiële nota zijn de conclusies nog gelijk aan wat de afgelopen jaren werd opgemerkt. We waarschuwen al 2 jaar dat er veel hooi op de vork wordt genomen. Zijn er niet te veel investeringen gepland? Welke projecten zullen de finish niet halen? Een moeilijke tweespalt, want ofwel stijgt de schuldgraad hoger dan ooit, ofwel moeten moeilijke keuzes gemaakt worden over de geplande investeringen. We krijgen graag meer zicht op de personeelsinzet per dienst en op de evoluties, maar daar zou op een commissie wat dieper worden ingegaan. Een belangrijk thema, gezien je personeel een structurele kostprijs heeft (los van het werk dat ze natuurlijk doen) en daar moet je zeer bewust mee omgaan. Er zitten zeker mooie elementen in deze planning, maar laat het duidelijk wezen dat wij andere keuzes en accenten zouden leggen.   In zijn repliek verwoorde Bert het volgende: Wij zijn een koele minnaar van het projectenfonds in vergelijking met het werkingsfonds. Je schept nog meer de verwachting dat je geen reglement nodig hebt, maar wel connecties. Iedereen krijgt wat. Vooral het schrappen van het werkingsfonds vinden wij geen goeie zaak. Standvastige ondersteuning van wie aan de voorwaarden en doelstellingen voldoet lijkt ons eerlijker. Het budget voor ondernemend Roeselare was wat ons betreft al niet min, en nu wordt dat beetje bij beetje verder opgeschroefd. Wij vrezen dat het evenwicht tussen een aantal domeinen opschuift en misschien zelfs zoek raakt. We kunnen daarover van mening verschillen, dat is dan maar zo. Een switch in de mobiliteit is waar wij voor staan, net als het mobiliteitsplan van de stad, al zien e dat her niet naar voor koen. De halsstarrige weigering om de situatie in de Ooststraat te bekijken is daar een voorbeeld van. De Ramblas waar de burgemeester naar verwijst zijn trouwens ook autovrij. 100 km fietsveilige wegen is een mooie doelstelling, net als veilige schoolomgevingen, maar we moeten overal streven naar veiligheid. Het gaat voor schoolgaande kinderen en hun ouders niet alleen over de laatste 200 meter, maar over het volledige traject dat afgelegd wordt. Je koopt voor jezelf een imago, maar de werkelijkheid is toch anders. De “Velodroom” is een mooi woord om te verdoezelen dat hier geen prioriteit ligt. Voor al wie er nog aan twijfelt: een fietsstraat is veiliger dan inhalen in smalle straten. Dat laatste is zelfs tegen de wet die voorschrijft dat er één meter tussen de fietser en de auto moet blijven. Het merendeel van de centrumstraten laat inhalen dus wettelijk niet toe, maar het gebeurt dagelijks, om niet te zeggen constant. Maak daar dan toch een duidelijke en veilige situatie van: auto’s blijven achter de fietser. Voor de vergroening van de stad zijn we uiteraard tevreden dat de stad na enkele maanden twijfel dan toch voluit kiest voor een MoermanPark. Onze onmiddellijke en niet aflatende ijver zal daar ook voor iets tussen zitten. Investeringen in openbaar groen zijn geen verloren kapitaal, het is een belegging in ruimte en zuurstof. Voor de stadsrandsbossen wil ik nog eens benadrukken dat we niet mogen talmen. Door de tijd die die bomen nodig hebben om te groeien tot een volwaardig bos, moeten we nu planten. Gronden verwerven en planten. Eerst bomen in de grond, en zorgen voor een verbinding van Sterrenbos en Bergmolenbos. Gebruik daar alsjeblieft het budget van de Sprookjestoren voor. Een folieke mag toch geen prioriteit zijn. Klimaatadaptatie staat gelukkig wel duidelijk op de agenda. Al wordt ook daar nog beknibbeld en dat betreuren we. We kunnen niet langer ontkennen dat onze wereld en ons klimaat veranderen. We moeten dus nog beter voorbereid zijn dan we al dachten. Echte klimaatmaatregelen horen daar ook bij. De stad zet zeker stappen, maar over die mobiliteitsswitch die daarbij noodzakelijk is, ik herhaal het nog eens, komt geen duidelijkheid. Voor de veiligheid van het verkeer zelf, voor onze gezondheid en voor het klimaat is dit een cruciaal aspect dat wat ons betreft te veel buiten beeld blijft. Wie files wil verminderen moet minder auto’s en meer fietsen op de weg krijgen. Anders krijg je files gewoon niet opgemerkt. Ik reken tot slot ook op jullie inzet om zaken die we goedkeurden ook effectief uit te voeren zoals afgesproken. Met spoed. Meer openbare toiletten in groenzones (en dan nog liefst ecologisch), zwemmen in open water, jullie zijn er mee akkoord