Tramstatie moet terug schitteren in een groene omgeving

28 April 2017

Buurtoverleg Over de heraanleg van de "TRAMSTATIE" op Krottegem is al veel gezegd en geschreven. De stad deed dan ook  heel wat inspanningen tot overleg en participatie met de buurt. 67 huisbezoeken, een participatiemoment op 27 oktober, een soepmoment, bevraging van de kinderen uit de buurt, een terugkoppelmoment op 26 april? Dit alles als een heel bewuste keuze om burgers mee te laten nadenken over "hun groen". De volledige input werd dan ook doorgegeven aan het ontwerpbureau. In wezen was de opdracht dan ook de heraanleg van een "groenzone" voor de buurt.Erfgoed

Toen het dossier bij mij terecht kwam, was het al snel duidelijk, dat dit geen gewone "groenheraanleg" was waar er van een wit blad kon worden vertrokken. Er moest rekening gehouden worden met de erfgoedwaarde van de Tramstatie. Terecht. 2 jaar geleden al pleitte ik  binnen het schepencollege om terug te komen op de beslissing van afbraak. De opdracht werd dan ook gegeven aan het studiebureau om een creatieve hedendaagse invulling te geven aan dit erfgoed, in harmonie met de groenzone, in respect met het gebouw en de draagkracht van de omgeving

Voorstel

Het voorstel zoals het vandaag voorligt, bestaat uit meerdere lagen.

Om te beginnen is er de inrichting van de groenzone met speelse elementen. Dit wordt door iedereen goed onthaald.

De Tramstatie zelf wordt fictief in 3 delen ingedeeld : het 1ste deel, de toren, vertelt het erfgoedverhaal "Tram & Krottegem", het 2de deel integreert de fietsstalling voor de bewoners van Overstatie, zodat de bestaande stalling niet langer het zicht op de statie ontneemt. Het 3de deel is vergroeid met de omgeving, doorloopbaar en vergroend. Over dit plan bestaat er nog discussie, maar niet zozeer bij de directe omwonenden. Integendeel. Bij een overleg enkele weken geleden met de bewoners van Overstatie werden de plannen goed onthaald.

Invulling

We begrijpen de mensen die pleiten voor een volledig behoud van het historisch gebouw. Maar dan moet er wel een functionele nabestemming aan gegeven worden. De idee van een buurthuis lijkt interessant, maar gaat dan wel voorbij aan het feit dat de stad enkele jaren terug al investeerde in een buurtgerichte kantine voor Club Roeselare. Ook De Kiem, DC Ten Elsberge en het Miummm zijn dichtbij.

Bovendien willen we niet dat de nieuwe functie druk legt op de Overstatie, een doodlopende woonstraat waar er nu al een redelijke parkeerdruk is. En een stuk van de groenzone opofferen voor bijkomende parkeerplaatsen is al helemaal uit den boze. Daarvoor is het groen op Krottegem te schaars.

En, ook niet onbelangrijk, het moet betaalbaar blijven, zowel naar inrichting, onderhoud als uitbating.

Politieke ruis

Dit voorstel werd begin dit jaar in het CBS goedgekeurd. Ik stel vast dat Schepen Lievens daarover een andere mening heeft gekregen. Geen probleem, maar ik zal dit niet verder uitpraten via de pers maar in de schoot van schepencollege. Collegialiteit en loyaliteit zijn hierbij belangrijk.

Landen

Het feit dat er weinig echte "bewoners" reageren maar veel "erfgoedgeïnteresseerden" bewijst dat de participatie met de buurt gewerkt heeft. Zij willen nu vooral genieten van de groenzone?.terecht.  We moeten landen.

Ik doe hierbij dan ook een oproep om niet verder te polariseren. Niemand heeft daar belang bij, zeker de bewoner niet. Wie de plannen nog even wil inkijken, mag altijd een afspraak maken, mijn deur staat open. Je bent welkom. Alleen een compromis vinden betekent soms ook even je ideeën bijstellen?

De geplande groeninrichting kan meteen afgeklopt worden. Daarover is er geen discussie. En wat het erfgoed betreft zijn de specialisten van Terf, Radar en de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie welkom om gezamenlijk alsnog verbetervoorstellen voor te leggen. Al ben ik ervan overtuigd dat we op vandaag een voorstel hebben dat al heel wat stappen vooruit heeft gezet in vergelijking met de oorspronkelijke plannen, zijnde de volledige afbraak.

Zo blijft de Tramstatie een baken in de wijk, een plek waar verleden, heden en toekomst samenkomen. De Tramstatie zal terug schitteren, maar nu wel in een groene omgeving.

Schepen Filiep Bouckenooghe

0499/209211