Testament voor sociaal Roeselare

31 December 2018

Testament voor sociaal Roeselare

Zes jaar geleden begon mijn tweede mandaat als OCMW-raadslid. De voorbije zes jaar heb ik binnen OCMW en Zorgbedrijf nauw en goed samen gewerkt met collega raadsleden Steven De Witte, Fino Tratsaert en schepen Filiep Bouckenooghe. Deze zes jaar lopen morgen op hun einde. Een goed moment om terug te kijken op wat wij samen namens Groen Roeselare gerealiseerd hebben. Of anders uitgedrukt wat wij graag aan de Roeselaarse bevolking als testament achter laten.Ik doe dit in de vorm van naar mijn aanvoelen de vijf belangrijkste realisaties.Zeker niet de enige realisaties, maar wel symbolisch van waar wij voor staan.1. Realisatie 1: de versnelde, nauwe en diepgaande samenwerking tussen stad en OCMW.Nog in het begin van deze legislatuur werd nogal wat over elkaar gesproken (stad over OCMW en omgekeerd) en te weinig met elkaar. Onder impuls van Groen Roeselare is de samenwerking opgestart, uitgediept en versneld. Niet evident want in de vele jaren ervoor was zoiets onmogelijk gebleken (ook al waren de verantwoordelijken van dezelfde partij). Belangrijkste symbool voor en project van deze samenwerking is uiteraard het Welzijnshuis waar alle dienstverlening naar de burger op het vlak van sociale en welzijnsdiensten gebundeld werden. Een ander belangrijk dossier was de overdracht van de stedelijke kinderopvang naar het nieuwe Zorgbedrijf Roeselare. Ook dit was zonder Groen Roeselare onmogelijk gebleken.Resultaat voor de burger: optimaal gebruik van de beschikbare middelen (belastingsgeld), geen nodeloze concurrentie, vele nieuwe samenwerkingsprojecten. En tenslotte Roeselare is voorloper geworden in de integratie van diensten van OCMW en stad. 2. Realisatie 2: de (winter)nachtopvang voor daklozenRoeselare werd de laatste jaren groter. Roeselare werd ook meer en meer stad. Tegelijk werd het verschil tussen arm en rijk in Vlaanderen en ook in Roeselare groter. Gevolg of daarmee samenhangend is dat ook in Roeselare meer en meer daklozen zich aandienden of lieten opmerken. De nood aan nachtopvang werd groot. Dit was niet voor iedereen even duidelijk (“was dit echt wel nodig in Roeselare?”) en bij enkelen was de angst “om nog meer miserie naar Roeselare te trekken” groot. Ook hier maakte Groen het verschil (met dank aan Steven Dewitte). Eerst nog in de vorm van een klein proefproject voor één winter en met inbreng van nogal wat vrijwilligers. Al snel werd duidelijk dat de behoefte groter was dan eerst ingeschat. Er kwamen meer bedden en de opvang werd ook in de zomer georganiseerd. Indien mogelijk worden daklozen doorverwezen naar en opgevangen door de klassieke dienstverlening van het OCMW.Nu liggen er plannen voor om de nachtopvang op een betere manier te huisvesten in de gebouwen van de oude post. Ik hoop dat het volgende stadsbestuur hier daadwerkelijk werk van maakt. Voor Groen is dit een kernopdracht van het OCMW. Hier mag en moet voldoende ondersteuning voor geboden worden. 3. Realisatie 3: aangepaste omkadering voor het OCMWZoals hierboven aangegeven is het aantal inwoners in Roeselare met grote financiële en sociale problemen de laatste jaren fel gegroeid. Ook al wordt er geprobeerd om dit zo goed mogelijk te managen en te organiseren, al snel werd duidelijk dat dit met de vroegere omkadering niet kon. We hebben geprobeerd om de omkadering van het OCMW zo goed als mogelijk op deze nieuwe behoefte aan te passen.We hopen dat dit ook in de toekomst blijvend zal gebeuren.4. Realisatie 4: invoering van het REMI-budgetHet leefloon dat toegekend wordt aan mensen in armoede is in vele gevallen te klein voor de levensbehoefte van deze mensen en hun gezinnen. Daarom heeft iedere stad of gemeente in Vlaanderen zijn eigen vormen van aanvullende steun ontwikkeld. Ook in Roeselare was dit doorheen de jaren met de beste bedoelingen gebeurd. Gevolg was wel een zeer complex geheel van allerlei vormen van aanvullende steun waarbij uiteindelijk niet duidelijk was of de meeste steun daadwerkelijk terecht kwam bij wie het het meest nodig had.Onder impuls van de raadsleden Steven en Fino voerde OCMW Roeselare het REMI-budget in. REMI staat voor “Referentiebudget voor een Menswaardig Inkomen” en is door KULeuven ontwikkeld om een antwoord te vinden op de vraag hoeveel inkomen een gezin nodig heeft om op een menswaardige manier te kunnen participeren aan de samenleving.Op die manier zorgde Groen Roeselare ervoor dat de aanvullende steun vlotter, rechtvaardiger en meer gestandaardiseerd (voor iedereen gelijk) toegekend werd. 5. Realisatie 5: een modern en goed gerund Zorgbedrijf mét sociale doelstellingenEerlijk is eerlijk het Zorgbedrijf was niet de idee van Groen Roeselare. We hebben wel volop meegewerkt aan de opstart van deze nieuwe organisatie. Omdat we geloofden dat het Zorgbedrijf Roeselare zou zorgen voor heel wat nieuwe dynamiek in het zorglandschap en voor een grotere efficiëntie in de besteding van onze belastingen. Deze efficiëntiewinst is heel reëel en concreet. Ieder jaar opnieuw bespaart de Roeselaarse belastingsbetaler een extra 150.000 euro. Na drie jaar betekent dit dat het Zorgbedrijf 450.000/jaar minder ontvangt (of minder kost aan stad Roeselare). Het is daarenboven ook zondermeer duidelijk dat het Zorgbedrijf ook flink dynamisch is geweest en heel wat nieuwe initiatieven binnen en buiten Roeselare ontwikkeld heeft.Blijvende zorg voor Groen Roeselare is en was zeker het bewaken van de sociale opdrachten van het Zorgbedrijf (meestal geformuleerd in aparte tarieven voor specifieke doelgroepen en/of het voldoende bereiken van deze doelgroepen met de dienstverlening). De sociale opdracht van het zorgbedrijf hebben wij tijdens de voorbije jaren zeker helpen bewaken. Let wel dit is niet evident. Het bereiken van deze doelgroepen is voor het Zorgbedrijf immers een “kost”. In de zoektocht naar efficiëntie komen deze al vlug in beeld.Mede door ons toedoen laten we een modern en goed gerund Zorgbedrijf achter dat zijn sociale opdracht vol ten harte neemt.Graag gedaan voor Roeselare,Eddy Demeersseman30 december 2018