Slecht voorbeeld van goed bestuur : de HORECA Awards

09 Januari 2023

Slecht voorbeeld van goed bestuur : de HORECA Awards

Eerlijk. Ik/wij hebben lang getwijfeld om met dit dossier naar buiten te komen. Dit kan immers, jammer genoeg, gebruikt worden om de antipolitiek te versterken. We komen er toch mee naar buiten want het is ook een bewijs dat “de politiek” werkt. Als gemeenteraadslid hebben we het recht en de plicht om de uitvoerende macht (het college van burgemeester en schepenen) te controleren. We vertrouwen er op dat de gepaste maatregelen genomen zullen worden.  

Groen Roeselare vraagt

 • om de beslissing om de vzw Horeca Awards vrij te stellen van het betalen van een huurovereenkomst te schrappen.
 • nieuwe verscherpte afspraken te maken over de correcte toepassing van goed bestuur binnen het college van burgemeester en schepenen. We verwachten een antwoord te krijgen op de volgende gemeenteraad.
 • dat het Agentschap Binnenlands Bestuur de zaak onderzoekt en zo nodig gepaste maatregelen neemt.

Kern van de zaak

Burgemeester en schepenen beslissen om de vzw Horeca Awards waarvan de burgemeester zelf voorzitter is 2000 € kwijt te schelden. Hij kent zichzelf dus een korting toe. Wat uiteraard niet kan. Dit gebeurt daarenboven op basis van een flinterdun dossier en een wankele “achteraf” argumentatie. Elke Roeselaarse vereniging en organisatie kan ons inziens op basis van een gelijke behandeling van iedereen evengoed een vrijstelling aanvragen.

De feiten

Op de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 5 december 2022, werd de vraag van de vzw Horeca Awards tot kwijtschelding van de huur van Trax kwijt te schelden goedgekeurd. Dit gebeurde in aanwezigheid van en dus mede door de burgemeester die tegelijk voorzitter is van de vzw Horeca Awards.
De toekenning gebeurt zonder dossier en op basis van een mailbericht “In naam van de vzw Horeca Awards had ik graag een warme oproep geplaatst om de huur van zaal Trax kwijtgescholden te kunnen krijgen, de meerwaarde voor de stad en de vrijwillige inzet van ons allen in gedachte!”.
In de beslissing wordt verwezen naar de “algemene gebruiksvoorwaarden – verhuur materiaal en infrastructuur” van stad Roeselare.
Daarbij wordt verwezen naar volgende passage : “Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen om een wijziging van tarief toe te kennen en kan desgevallend een maximumbedrag van ondersteuning vastleggen indien de aanvrager kan motiveren dat de activiteit/event….op een positieve manier bijdraagt aan de marketing en de positionering van Roeselare. Het event heeft een kwaliteitsvol en eigen uitgewerkt programma en vormt een krachtig event op zichzelf waarbij er promotie wordt gemaakt voor de stad Roeselare.”

Eerste probleem : je mag als belanghebbende niet voor jezelf beslissen.

Het lijkt ons duidelijk dat er met de beslissing van het schepencollege een groot deontologisch probleem is. De burgemeester beslist mee om 2000 € kwijt te schelden voor een vzw waar hij zelf voorzitter van is.
Dit is een overtreding van de eigen deontologische code van stad Roeselare én van het gemeentedecreet. Zie bijlage 4.

Die bovenstaande regels (deontologische code en gemeentedecreet) komen er uiteraard niet zomaar. Goed bestuur is bovenal een onpartijdig en onafhankelijk bestuur. Hoe kunnen we vertrouwen hebben in een bestuur dat dit niet respecteert.

Tweede probleem : beslissen achteraf, zonder dossier en met een wel zeer ruime interpretatie van de eigen afspraken.

 1. Het is duidelijk dat de beslissing achteraf genomen werd (zie bijlage 2 - historiek).
 2. Er waren geen afspraken of een gebruiksovereenkomst vooraf. Er waren dus ook geen voorwaarden gesteld. Conclusie dit is/was in wezen in oorsprong een privé feest. Een feest van een private vzw. Wat natuurlijk kan en mag en wat we zelfs toejuichen. Maar waar geen extra ondersteuning vanuit de begroting van stad Roeselare kan verwacht worden. Andere burgers moeten niet meebetalen voor een private aangelegenheid.
 3. Pas ergens tussen juni en november beslist de vzw Horeca Awards Roeselare om een vraag te stellen aan het schepencollege. Wat de reden of achtergrond was, is ons niet duidelijk. En is op zich ook niet van belang.
 4. Eind november komt er mail richting stadsbestuur met vraag naar kwijtschelding en een verwijzing naar “de meerwaarde” voor de stad en de inzet van de vrijwilligers. Meer dossier is er niet.
 5. Het college van burgemeester en schepenen maakt een wel zeer ruime (laat ons zeggen verkeerde) interpretatie van de eigen regels. Zie bijlage 1. Volgens ons:
  1. Geen bijdrage aan de marketing en positionering van Roeselare.
  2. Geen “kwaliteitsvol en eigen uitgewerkt programma”.
  3. Geen krachtig event waarbij promotie gemaakt wordt voor de stad Roeselare.

Volgens ons dus geen basis om de bijdrage kwijt te schelden.

Daarom vraagt Groen Roeselare

 • om de beslissing om de vzw Horeca Awards vrij te stellen van het betalen van een huurovereenkomst te schrappen.
 • nieuwe verscherpte afspraken te maken over de correcte toepassing van goed bestuur binnen het college van burgemeester en schepenen. We verwachten een antwoord te krijgen op de volgende gemeenteraad.
 • dat het Agentschap Binnenlands Bestuur de zaak onderzoekt en zo nodig gepaste maatregelen neemt.

Het volledig dossier kun je hier downloaden.

 

Namens Groen Roeselare,

Eddy Demeersseman, gemeenteraadslid
Dinsdag 3 januari 2023