Extra gemeenteraad 2 april

02 April 2019

Extra gemeenteraad 2 april

Voor de eerste keer maakt de gezamenlijke oppositie gebruik van het recht om een extra gemeenteraad samen te roepen. Dit wordt natuurlijk niet zomaar gedaan en dit slechts 3 maanden ver in de legislatuur. Dit college met burgemeester gaat hun eigen weg, veegt de voeten aan procedures en duldt geen tegenspraak. Noch van de burger, noch van de pers en noch van de oppositie. Ze willen heel graag een flashy goednieuwsshow en goede marketing. De beleidsbevoegdheden werden aan de pers maar niet aan de gemeenteraad toegelicht. Het bestuursakkoord hoeft volgens de meerderheid niet besproken te worden in de gemeenteraad en bovendien negeert men een vraag van Groen tot toetreding “statiegeldalliantie” tot 2 maal toe, om daarna zelf zonder scrupules hetzelfde in te dienen en goed te keuren. Maar Groen doet niet op deze manier aan politiek. Wij zullen jullie voorstellen goedkeuren als ze goed zijn, tegenvoorstellen doen als ze slecht zijn. Inhoud telt en wij willen graag goede realisaties zijn voor de inwoners en bezoekers van Roeselare. Weet dat de oppositie ongeveer 45% van de burgers vertegenwoordigt en wij zullen alvast onze kleine 10% (groen 9.6%) van de stemmen verdedigen. Onze kiezers mogen hierop rekenen. Verbindend Vooruit (Deniza) Heel positief dat er een schepen voor Diversiteit en Integratie is. Mijn bekommernis, als ervaringsdeskundige, is of er niet te licht wordt omgegaan met dit thema. Het belangrijkste waar wij op moeten inzetten is inclusiviteit en dan heb ik het niet alleen over mensen met een migratieachtergrond maar ook met mensen met een beperking, psychische problemen, mensen in kansarmoede. Om deze mensen te bereiken moet er gewerkt worden met sleutelfiguren en rolmodellen want wij willen alleen maar dat ze vooruit geraken en mee vooruit kunnen. We moeten meer durven vertrouwen op de goede wil van de mensen en daar ook in investeren. Er zit heel wat talent in Roeselare dat verloren gaat omdat het geen uitlaatklep vindt dat aan hun behoeften voldoet. Daarbij moeten we erkennen dat we dit thema al te vaak benaderen met een te westerse bril, wat voor deze mensen realistisch noch haalbaar is. Wél positief: huizen van de vrijwilliger Bereikbaar Vooruit (Filiep) Het spook van de fietspaden: 100 km fietspaden. 100 km?! Dit jaar waren het een 30 km? Waar gaat men plaats vinden om 100 km fietspaden aan te leggen???? Maar daar knelt nu juist het schoentje. Deze meerderheid heeft een ouderwets beeld over mobiliteit die gebaseerd is op de idee “ we kiezen voor de fietser en de auto, we steken de fiets op fietspaden (100km) en de auto kan zijn gang gaan. We moeten geen keuzes maken” Daarom voor ons 2 zaken : Durf keuzes te maken. Een en/en verhaal kan niet. Voor een echte fietsstad is meer nodig dan 100 km fietspaden Mentaliteitswijziging: durf ook hierop in te zetten. Teveel autoverplaatsingen teisteren nog altijd onze wegen. Durf burgers te begeleiden naar alternatieven voor de auto…. Gezond vooruit met de zachte stad (Steven) Groen pleit om te blijven investeren in groen. Wat door ons in de vorige legislatuur gestart is mag niet stilvallen : #VergroenRSL. Durf middelen in te zetten. Voor het realiseren van 100.000 bomen zullen andere maatregelen nodig zijn. Steeds meer willen we de kaart trekken van geestelijk welzijn en natuur/groen. Cijfers van psychologisch welzijn zijn nog steeds ondermaats en vele studies wijzen uit dat groene recreatie een heilzaam effect heeft. Geborgen vooruit (Deniza) Groen pleit ervoor dat de Stad een trekkersrol opneemt (een coördinerende en sturende rol) samen met de VDAB, volwassenonderwijs, vamos vacaturos ….voor leefloners, jongeren, personen in armoede, mensen met een migratieachtergrond specifiek. We moeten ze zo snel mogelijk toeleiden tot de arbeidsmarkt. Werk de aanwezige arbeidshandicaps weg, leidt virtueel ongeschoolde mensen naar de juiste opleidingen toe, zodat ze in hun sector aan de slag kunnen mét hun diploma. Ga samen op zoek  naar hun talenten en capaciteiten. Heel positief: palliatief dagcentrum en inloophuis voor oncologische patiënten Vooruit met een stad op mensenmaat (Filiep) Schitterend idee om een Roeselaars Bouwmeester te installeren, dat werd hoogdringend tijd. Eén iets ontbreekt en dat is nadenken over de (te snelle) groei van deze stad. Groen pleit voor stedelijke “betonstop” om visie te ontwikkelingen rond “ruimtegebruik”. De stad kan wat ons betreft wel nog groeien maar alleen in de hoogte, verdichting en niet meer in de breedte.  “STOP beton voor een stad op mensenmaat”. Ondernemend vooruit (Steven) Volgens Groen is er een groot tekort aan technische profielen en stielmensen en zulke vacatures raken dan ook steeds moeilijker ingevuld. Groen vraagt dat de Stad de regierol opneemt in de stad. Een gerichte promotie campagne voor de technische beroepen (en dito scholen) zijn nodig. Na de succesvolle #vanRSL-campagne zien we de positieve vibe verder nuttig om in te zetten. Om de stad als geheel te promoten. Waarom geen #MadeInRSL? We hebben hier top producten en ondernemers en we doen er zo weinig mee . Daarnaast moeten we RSL scherper branden. Wat is de eigenheid van RSL? Roeselare staat voor…..? Vooruit met onze deelgemeenten (Steven) Groen pleit voor een “deelgemeenteambtenaar” bijvoorbeeld zoals de participatiemedewerker in Diksmuide, die actief opzoek gaat naar de wensen en noden en input van buurgemeentes. Ze onderhandelen als een soort tussenpersoon met de stad en ondersteunen zo ook de wijken en lokale middenstand. Dit mag niet alleen geënt zijn op de klassieke verenigingen maar ook op de meer projectmatige, tijdelijke verenigingen. Het lijkt ons niet onverstandig ook hieromtrent een visie te ontwikkelen en er op in te spelen.  Veilig en proper vooruit (Filiep) Groen pleit voor een “Handhavingsbeleid” De stad beschikt over heel wat reguleringsmogelijkheden: vergunningen, reglementen, belastingen, retributies, verordeningen, politiereglement, … Wij willen geen “heksenjacht” maar we willen een correcte samenleving. Een samenleving die zijn reglementen en verordeningen laat naleven en daar hoort ook wel controle bij, wat ons betreft steekproefsgewijs. Wij willen niet steeds geconfronteerd worden met fout geparkeerde wagens, zwerfvuil in onze straat…. Een handhavingsbeleid moet ook sensibiliserend en preventief zijn. Sensibilisering, dialoog, aanpassingen, verduidelijkingen….in samenspraak met de burger. Wij pleiten voor een “actief handhavingsbeleid”. “Vooruit met de handhaving” voor een veilig en proper RSL.      

Groen Fractie