Verlaag belastingen door groene taxshift

09 Januari 2022

Verlaag belastingen door groene taxshift

Verlaag de gemeentebelastingen voor de burger door een groene, duurzame taxshift De burger betaalt te veel belastingen in Roeselare Aanvullende personenbelastingen Het is al langer bekend, Roeselare heft hoge tot zeer hoge aanvullende personenbelastingen. Het is niet omdat, na het tijdperk Martens, de belastingen een klein beetje getemperd zijn dat Roeselare niet langer top is op vlak van belastingen.  Enkel Mesen gaat Roeselare vooraf met een aanslagvoet van 9 %. Roeselare blijft in de bestuursperiode 2018-2024 de centrumstad met de hoogste aanvullende personenbelasting : 8,5 %. Ter info het gemiddelde voor de Vlaamse centrumsteden ligt net onder de 7,5 %. Onroerende voorheffing Naast de hoogste aanvullende personenbelasting zijn er echter ook hoge opcentiemen op de onroerende voorheffing. Stad Roeselare situeert zich in de top drie van de centrumsteden en bij de 10 % hoogste opcentiemen van alle gemeenten en steden. In 2022 zal de onroerende voorheffing voor Roeselare een goede 30.000.000 euro opbrengen terwijl de aanvullende personenbelasting een kleine 21.000.000 euro in kas brengen. Bedrijfsbelastingen en andere belastingen Roeselare heft geen bedrijfsbelastingen. Roeselare heft ook geen heffingen op vennootschappen. Enkele belastingen op horeca en handelaars (bv reclamedrukwerk) werden naar aanleiding van de coronamaatregelen afgeschaft. Zijn de belastingen in Roeselare te hoog ? Deze vraag is niet evident te beantwoorden. Ons inziens moet je in elk geval alle belastingen (aanvullende personenbelastingen, opcentiemen onroerende voorheffing, bedrijfs- en vennootschapsbelastingen) in rekening nemen. En daarenboven de vergelijking maken met vergelijkbare steden. Het volledig geïnde bedrag is hoog. Zeker. Te hoog. Niet zeker. Wel duidelijk. De individuele burger betaalt te veel. We hebben dus hoge belastingen. En die worden (zie boven) volledig en enkel opgehoest door de individuele burger. Bedrijven en vennootschappen, en daarvan zijn er in Roeselare toch meer dan genoeg, ontspringen helemaal de dans. Dat voelt en is onrechtvaardig. Verlaging van de aanvullende personenbelastingen naar 7,5% door middel van een groene, duurzame belastingshift Groen Roeselare stelt voor de aanvullende personenbelastingen op korte termijn te verminderen naar het Vlaams gemiddelde voor de centrumsteden. Concreet betekent dit een verlaging van 8,5 % naar 7,5%.  Dit “kost” stad  Roeselare ongeveer 2.500.000 euro. Per gezin moet dit een gemiddelde belastingverlaging van 100 € betekenen.Dit vangen we op door het invoeren van duurzame bedrijfs- en vennootschapsbelastingen. Daarbij kan inspiratie gevonden in de hervormde belastingen van stad Gent (zie bericht). De bedoeling is dubbel. Vooreerst moet iedereen zijn steentje bijdragen aan ons lokaal samenleven. Bedrijven maken gebruiken van onze ruimte, onze wegen, ons water en onze lucht. De gemeentelijke diensten leveren heel wat ondersteuning voor deze bedrijven. Het is dan ook niet meer dan logisch en rechtvaardig dat ze hun steentje bijdragen tot de financiering van het budget van stad Roeselare. Anderzijds willen we deze belastingen ook duurzaam oriënteren door belastingen te heffen op activiteiten met impact voor de leefomgeving en/of de mobiliteit. In tijden van klimaat denken we dan uiteraard aan energie in het algemeen (hoe meer energie wordt verbruikt hoe hoger de belasting) en fossiele brandstoffen in het bijzonder. Er kan gewerkt worden aan een ontradende belasting op stookolie. Gebruik maken van of bijdragen aan het warmtenet kan dan weer tot vrijstellingen leiden. Planmatige invoering Een dergelijke belastingshift dient uiteraard goed voorbereid te worden door onze stedelijke diensten. En kan desgewenst planmatig ingevoerd worden. Vanuit de oppositie willen we elke stap die in deze richting gezet wordt in elk geval volmondig steunen.