Premie herbruikbare luiers - Roeselare

23 Mei 2020

Premie herbruikbare luiers - Roeselare

Op de gemeenteraad van 25 mei 2020 laten wij een voorstel tot invoering van een premie op de aankoop of de huur van herbruikbare luiers en incontenentiemateriaal agenderen. We hopen uiteraard dat deze meerderheid deze premie (opnieuw) invoert.Hieronder onze argumentatie hiervoor:  1 Situatieschets:• Gedurende de luierperiode van één kind wordt er bij kinderen die wegwerpluiers gebruiken gemiddeld 1000kg niet tot moeilijk recycleerbaar restafval geproduceerd. • Ook personen die incontinentiemateriaal nodig hebben, dragen met wegwerpluiers bij aan de totale hoeveelheid restafval.• Uit eerdere sorteeranalyses van de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij) blijkt dat de hygiënische fractie (waaronder luiers en incontinentiemateriaal) gemiddeld 12% van het totale gewicht huishoudelijk restafval uitmaakt, wat in Vlaanderen resulteert in 84 miljoen kg hygiënisch afval per jaar (https://ovam.be/luiers). Deze cijfers zijn exclusief het professionele afval van kinderopvang en andere zorgfaciliteiten, terwijl daar ook een aanzienlijke hoeveelheid restafval van luiers en incontinentiemateriaal kan worden verwacht.• Als gevolg van de snel groeiende groep ouderen kan er verwacht worden dat de afvalstroom van incontinentiematerialen aanzienlijk zal groeien in de komende jaren. Het is daarom belangrijk niet alleen een oplossing te vinden voor de afvalstroom afkomstig van luiers, maar ook voor de afvalstroom afkomstig van incontinentiemateriaal.• De kost voor de verwerking en ophaling van restafval wordt deels door de gemeenschap betaald. Het actief stimuleren vanuit de gemeente tot het verminderen van deze hygiënische fractie zal bijgevolg dus ook een rechtstreeks voordeel hebben voor de gehele gemeenschap• Berekening luiers baby (bron klein spook) o Een kindje dat zijn hele luierperiode, dus vanaf de geboorte tot het moment van zindelijkheid, wegwerpluiers gebruikt, zal je voor ongeveer 1.300 euro aan wegwerpluiers kosten. Dat is een gemiddelde, berekend op de gemiddelde prijzen van wegwerp luiers. Ook vuilsniszakken zijn opgenomen in dit bedrag. o De kosten van herbruikbare luiers liggen een stuk lager. Afhankelijk van het type luier dat je gebruikt, bijvoorbeeld strikluiers (de goedkoopste variant) of voorgevormde herbruikbare luiers, mag je rekening houden met een totale kostprijs tussen 500 en 800 euro. In deze prijs zitten de kosten verrekend van de luiers zelf, de overbroekjes, inleggers, nachtinleggers en papieren inlegvliesjes. Ook de waskosten zijn meegerekend. • 119 Vlaamse gemeenten subsidiëren herbruikbare luiers. • In West-Vlaanderen hebben 21 gemeenten een dergelijke subsidie, Roeselare kan als centrumgemeente niet achter blijven. 2 Dubbele verantwoording 2.1 Kost bij initiële opstart Ondanks het feit dat het gebruik van herbruikbare luiers of incontinentiemateriaal een grote milieu- en financiële winst oplevert, is de initiële kost bij de aankoop van een startpakket een extra financiële drempel om mensen te overtuigen van de voordelen ervan. Daarom is het aangewezen om de inwoners, door middel van een financiële stimulans, aan te zetten tot het gebruik van herbruikbare luiers of herbruikbaar incontinentiemateriaal. Eventueel kan extra steun voorzien worden personen die begeleid worden door het OCMW.2.2 Actieve promotieDe beperkte ondersteuning biedt een ideale gelegenheid tot actieve promotie van het gebruik van herbruikbare luiers en incontentiemateriaal. 3 Voorstel tot subsidiereglement van aankoop of huur van herbruikbare luiers en herbruikbaar incontentiemateriaal:• In dit reglement wordt verstaan onder herbruikbare luier: elke luier (gaande van de klassieke katoenen luier tot de voorgevormde broekluier) die meermaals gebruikt kan worden. In dit reglement wordt verstaan onder herbruikbaar incontinentiemateriaal : elke soort wasbare luiers of/en matrasbeschermer die meermaals kan gebruikt worden. Dit wil zeggen dat deze materialen na gebruik niet weggegooid maar gewassen en hergebruikt worden. • De subsidie bedraagt per aanvrager en per persoon de helft van de factuurprijs met een maximum van 150 euro. Meerdere aankoopfacturen mogen binnengebracht worden tot het plafond van 150 euro bereikt is.• De subsidie voor herbruikbare luiers kan eenmalig aangevraagd worden door de vader, moeder of wettelijke voogd van het kind. Gezinnen en alleenstaanden, ingeschreven in het gemeentelijk bevolkingsregister, met kinderen tot 3 jaar komen in aanmerking. De premie kan ook voor de geboorte aangevraagd worden mits attest van de huisarts. De premie gaat in vanaf 1 juni 2020 (datum kan aangepast worden afhankelijk van de ingeschatte implementatietijd door de stedelijke diensten), maar ouders van wie het jongste kind nog geen 3 jaar is, hebben de mogelijkheid om met een originele factuur de premie aan te vragen. • De subsidie voor herbruikbaar incontinentiemateriaal geldt voor incontinente inwoners die ingeschreven zijn in het gemeentelijk bevolkingsregister en die mits een medisch attest van de huisarts, genoodzaakt zijn om incontinentiemateriaal aan te schaffen. • De premie voor herbruikbare luiers en herbruikbaar incontinentiemateriaal is niet cumuleerbaar met eventuele sociale correcties. Indien deze reeds eerder werd toegekend, wordt deze in mindering gebracht van de toegekende subsidie.• Via de website van Roeselare is een digitaal aanvraagformulier beschikbaar. 4 Promotie en bekendmaking • De gemeente zal de jonge/nieuwe ouders, ouderen en de eerstelijnszorg actief informeren over de voordelen van herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal en de mogelijkheid tot financiële ondersteuning.• De gemeente zal de kinderopvanginitiatieven en zorgcentra op haar grondgebied ook actief stimuleren om voor herbruikbare alternatieven te kiezen om de hoeveelheid restafval afkomstig van de hygiënische fractie terug te dringen.• Als hoofdaandeelhouder van Motena zal stad Roeselare er op toe zien dat herbruikbare alternatieven waar mogelijk, aangeraden en gewenst door de klant gebruikt worden. 5 Budget• De impact op het budget is heel beperkt.