Gemeenteraad 14 december

15 December 2020

Gemeenteraad 14 december

Beperken van zwaar werfverkeer rond grote bouwwerken in het centrum van de stad De bouw van het nieuwe stadhuis vraagt heel wat voorbereiding en planning. Ook zal het aanleiding geven tot een heel wat zwaar vervoer. Werfverkeer dat dus ook in de buurt van scholen zal voorbijkomen. In de buurt van het stadhuis zijn namelijk heel wat scholen gevestigd. Daarom vraagt Groen Roeselare om alle zwaar verkeer rond grote bouwwerken in het centrum te beperken. Eddy Demeersseman: “Het is duidelijk dat dit zwaar werfverkeer in combinatie met schoolgaande kinderen en jongeren potentieel grote veiligheidsrisico's met zich mee brengt. Er zijn genoeg voorbeelden te vinden van gevallen waar een ongeluk vermeden had kunnen worden. Het is nu al duidelijk dat ook in Roeselare best actie kan worden ondernomen.” De partij geeft het voorbeeld van de werken aan de vroegere forenzenparking. Daar rijden grote vrachtwagens af en aan voor en na de schooluren op wat een belangrijke route voor scholieren is. Op de gemeenteraad van 14 december stelde Groen de vraag of bij de bouw van het nieuwe stadhuis daar aandacht voor is. “Wij vragen het stadsbestuur om ijdens de start- en einduren van de scholen een verbod op zwaar werfverkeer werd opgelegd aan de aannemers en onderaannemers en of er sprake is van verplichte aanrijdroutes tijdens die uren. Indien dit het geval is, hoe zal dit worden opgevolgd?” Groen Roeselare wil dat Stad Roeselare aan alle werken die gevaarlijk werfverkeer veroorzaken in de nabijheid van scholen strenge voorwaarden oplegt. Het kan gaan over het verbod op zwaar werfverkeer bij het begin of het einde van de scholen, verplichte aanrijdroutes en andere bewarende maatregelen. Misschien nog belangrijker dat het opleggen van deze voorwaarden is het van nabij en streng opvolgen van deze afspraken.   opvolging droogteplan Op 22 juni stelde de stad zijn droogteplan voor. De regen kon toen het tekort aan grondwater niet compenseren en maatregelen waren nodig. Groen Roeselare is teleurgesteld, volgens de partij wordt het plan niet uitgevoerd of worden de maatregelen niet nageleefd. NVA Roeselare sluit zich aan bij die kritiek. Bert Wouters, gemeenteraadslid voor Groen: “Wij juichten de plannen van het gemeentebestuur toe. De voorgestelde acties, over bijvoorbeeld het bemalingswater, kon je ook in ons eigen plan terugvinden. Maar de enorme droogte van toen is al vergeten. We zijn ver af van Roeselare die een spons zou moeten worden. Op vele werven in de stad zie je weer dat bemalingswater zomaar in de riolering wordt geloosd en zo verdwijnt. Dit past niet in het kader dat Roeselare meer en meer een spons moet worden: opvangen en vasthouden van water als het er is, en het weer gebruiken als we het nodig hebben.” Groen Roeselare vraagt zich ondertussen af welke maatregelen de stad neemt om het laten wegvloeien van het grondwater tegen te gaan. Volgens de partij zijn omwonenden bezorgd over het uitdrogen van de bodem in hun tuin en buurt. “Om ons beter te wapenen tegen de volgende hittegolven en droge periodes is het belangrijk dat we preventief actie ondernemen, ook al lijkt dit door de regen die we nu hebben momenteel niet nodig. Ingrijpen hartje zomer is te laat, dit is ondertussen duidelijk. Het argument van schepen Vandenkendelaere dat de Vlaamse regering hierin tekort schiet en dat de gebrekkige regels nauwgezet gevolgd worden is ontluisterend” aldus nog de partij. Groen stelt ook voor om bij meergezinswoningen en grote projecten collectieve waterputten te verplichten. Nu beschikken heel wat appartementen momenteel niet over een regenput. Het kan een middel zijn om drinkwater te besparen en regenwater op te vangen voor eigen gebruik. Dit vergroot ook het duurzaam karakter van deze projecten en is een win win situatie voor iedereen.   Adviesraden Eddy Demeersseman vroeg aan het stadsbestuur om niet alleen werk te maken van de aanpassing van de statuten van de adviesraden maar ook werk te maken van het levendig houden ervan. Hoe kan dit beter door het hen zelf te vragen? Verder hielden we een pleidooi voor een sterkere relatie tussen gemeenteraad en de adviesraden. De gemeenteraadsleden dienen geïnformeerd te worden over de adviesvragen en over hun adviezen. Tenslotte pleitten we ervoor dat fracties om een advies kunnen vragen aan de adviesraden.   Tussenkomst Bert Wouters over het meerjarenplan De volledige tussenkomst kan je hier lezen:https://www.groenroeselare.be/onze_visie_op_het_meerjarenplan  Heraanleg Spanjestraat Eddy kwam tussen op de gemeenteraad in verband met de heraanleg van de Spanjestraat. We pleiten om bij elke (her)aanleg van openbaar domein de vereiste basisinfrastructuur te voorzien. Zeker binnen het dichtbebouwde, stedelijk gebied.Meer info kan je hier lezen: https://www.groenroeselare.be/installeren_extra_laadpalen