Bescherm de vallei van de Babilliebeek

03 Mei 2021

Bescherm de vallei van de Babilliebeek

Begin februari 2021 werd vastgesteld dat het westelijk deel van de beekvallei van de Babilliebeek (ten westen van de Oekensestraat) stelselmatig sterk opgevoerd en geëgaliseerd werd (een proces dat blijkbaar al enige tijd aan de gang was). Na onderzoek bleek dit om een niet vergunde activiteit te gaan. Daarbovenop voerde de provincie rijtwerken uit waarbij de plantenresten langs de Babilliebeek worden gedeponeerd. Zo ontstaat een walletje tussen beek en beekvallei wat het waterbufferend vermogen van de beekvallei aanzienkijk beperkt. De twee samen zijn een belangrijke ingreep in dit gebied en heeft grote gevolgen voor de waterhuishouding. Sinds begin februari werden via verschillende mails de stedelijke (en provinciale) diensten hieromtrent verwittigd.  Op 15 februari werd een eerste klacht neergelegd bij de dienst omgevingswerken. Tegen begin april waren we vele mails, en een derde klacht verder. Eind april is er op het terrein weinig of niets veranderd. Stad Roeselare is in deze verantwoordelijk voor de handhaving. Daarom stellen wij op de gemeenteraad volgende vragen : Handhaving : wat is de reden van het trage handelen van stad Roeselare in deze. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit (1) in de toekomst op een pro-actieve wijze gebeurt en (2) een stuk sneller en (3) doortastender gebeurt. Herstel :  het lijkt logisch dat de vallei in de oorspronkelijke staat hersteld wordt. Hoe zal stad Roeselare hierop toe zien? Welke stappen zullen ondernomen worden? Toekomst : deze vallei is een natuurlijke WADI en kan een belangrijke rol spelen in een toekomstgericht klimaatplan. Bent u ook van oordeel dat we deze beekvallei ook het best zo laten en  beschermen? Groen Roeselare steunt alvast de petitieactie "Red de vallei van de Babilliebeek"  van natuurpunt Mandelstreke.