Zorgbedrijf en OCMW Roeselare - Uw zorg is onze zorg

14 December 2017

?Oud-secretaris en huidig OCMW-raadslid Georges Decoene (N-VA) voert de jongste jaren een kruistocht ten aanzien van het OCMW en Zorgbedrijf Roeselare. Op zijn teller komt hij al aan 47 (zevenenveertig) blunders. Volgens hem moet de stadsdotatie aan het OCMW en Zorgbedrijf veel sneller afgebouwd worden, is de omkadering van het OCMW te groot, dient het Zorgbedrijf Roeselare veel sneller te besparen en mag door hetzelfde Zorgbedrijf liefst zo weinig mogelijk nieuw initiatief ontwikkeld worden. Om dit punt te maken schuwt hij de scheve vergelijkingen en de eenzijdige voorstelling van zaken niet. De consequenties van zijn voorstellen blijven daarbij buiten beeld. Een poging tot antwoord.


OCMW

In het OCMW werden alle diensten gegroepeerd die niet door de private sector aangeboden (mogen) worden. Het betreft het toekennen van leefloon of andere financiële en materiële ondersteuning, de schuldbemiddeling, het lokaal opvang initiatief voor vluchtelingen, de nachtopvang voor daklozen,?

Roeselare is de laatste jaren sterk gegroeid en verstedelijkt. Tegelijk is de groep van inwoners die het moeilijk heeft en die daarom beroep doet op het OCMW voor één of andere vorm van dienstverlening sterk gestegen (afhankelijk van de groep tot 50 %). De vraag naar ondersteuning en begeleiding vanuit het OCMW is in enkele jaren enorm gegroeid.

Het is logisch dat de organisatie en de personeelsgroep hierop aangepast moet worden. We hebben dit eerder te laat, dan te vroeg gedaan. Er wordt zuinig en heel degelijk gewerkt.

Maar het OCMW werkt nog altijd binnen het budget van 5 jaar geleden. Tenzij de problemen in de samenleving op korte termijn (sterk) verminderen is dit wellicht niet veel langer houdbaar.
Dit wordt zeker een thema voor de volgende bestuursploeg. Groen Roeselare kiest ervoor om het OCMW een voldoende ruim kader te bieden zodat in een voldoende en kwalitatieve begeleiding kan voorzien worden. Nu en in de toekomst.
 
De N-VA, bij monde van Georges Decoene, beweert het tegendeel. Op basis van scheve vergelijkingen komt N-VA tot de conclusie er teveel kosten en personeel zijn. Het OCMW van Roeselare zou haar klanten te sterk bepamperen en te goed omkaderen. De zin van het extra personeel dat dit jaar ingezet werd en aangekondigd wordt voor volgend jaar en van de nieuwe investeringen ten bate van wie het moeilijk heeft, wordt door N-VA betwijfeld. 

 

Zorgbedrijf

In het Zorgbedrijf Roeselare werden alle diensten gebundeld die ook op de private markt aangeboden worden. Typevoorbeeld zijn onze woonzorgcentra. Het Zorgbedrijf is een 100 % dochter van Stad en OCMW Roeselare. Het Zorgbedrijf is geen private onderneming en er worden dus geen winsten uitgekeerd aan aandeelhouders. Alle centen (bv door overschot) blijven dus op de eigen rekeningen staan die in feite rekeningen van Stad Roeselare zijn.

Het klopt dat het Zorgbedrijf Roeselare momenteel nog een behoorlijk sterke ondersteuning vanuit de stadsbegroting krijgt. Bij de afsplitsing van het Zorgbedrijf Roeselare is een "foto" genomen van de toenmalige ondersteuning. Daarbij is afgesproken dat (1) de ondersteuning vanuit de stadsbegroting naar het Zorgbedrijf jaarlijks met 150.000 euro vermindert en (2) dat het bedrag niet geïndexeerd wordt. Dit is een forse en structurele jaarlijkse besparing die opgelegd wordt aan het Zorgbedrijf.

Kenmerkend voor een bedrijf is dat het zelf verantwoordelijk is voor uitgaven en inkomsten. Toen twee jaar geleden een eerste projectie werd gemaakt van de toekomst van het Zorgbedrijf bleek het Zorgbedrijf al na 5 jaar in de rode cijfers te duiken. Logisch: een deel van de inkomsten (zie boven) verminderen jaarlijks, het grootste deel van de uitgaven zijn lonen van de medewerkers en deze stijgen door anciënniteit en indexering jaarlijks.

Het Zorgbedrijf Roeselare heeft de laatste jaren hard gewerkt om het jaar van de rode cijfers zo ver mogelijk naar achter te schuiven. Het deed dit op twee manieren:
(1) het verminderen van de uitgaven door een betere organisatie en het zoeken van efficiëntiewinsten
(2) het zelf creëren van inkomsten door het opzetten van nieuwe dienstverlening (bv thuisverpleging).

Door deze dynamiek, veel hard werk en ook door enkele meevallers komt het Zorgbedrijf Roeselare dit en vorig jaar uit op mooie "winst" cijfers. Nogmaals die winst verdwijnt niet. Ze blijft in het Zorgbedrijf (en dus ook in Stad Roeselare). Er gaat niets verloren. Integendeel. Deze winst zorgt ervoor dat we in de toekomst minder zullen moeten lenen bij de nodige investeringen. Op die manier kunnen in de toekomst dus aanzienlijke kosten vermijden. Goed bezig dus. De horizon van het jaar waarin het Zorgbedrijf bij gelijkblijvend beleid in moeilijkheden komt, is intussen tien jaar geworden.
Voor alle duidelijkheid: binnen 10 jaar zal het zorgbedrijf het jaarlijks met 1,5 miljoen euro minder doen (indexering meegerekend meer dan 2 miljoen euro) dan nu.

Dit alles zal gebeuren met het huidig personeel en zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit waarvoor het Zorgbedrijf staat. Tot nu toe een schitterende prestatie.

Wat beweert de N-VA? Hoe simpel kan zijn?
(1) Bespaar jaarlijks niet 150.000 maar 500.000 euro op het Zorgbedrijf. Voor de lezer: 500.000 euro is de gemiddelde bruto loonkost van 10 voltijdse medewerkers. Ieder jaar opnieuw te besparen.
(2) Daarbovenop mag het Zorgbedrijf Roeselare van N-VA geen nieuwe dienstverlening (bv thuisverpleging) opzetten, maar moet het zich concentreren op de bestaande. N-VA verzet zich zelfs tegen studies om ook andere "winstgevende" diensten mogelijks te ontwikkelen.
Hierdoor zou het Zorgbedrijf geen nieuwe inkomsten kunnen creëren.

Resultaat van bovenstaand N-VA-beleid zou zijn:
(1) Het Zorgbedrijf Roeselare zou binnen de drie jaar in de rode cijfers komen.
(2) Het Zorgbedrijf Roeselare zou in een afbouwscenario (ook personeelsmatig) belanden. Minder diensten en/of personeel? Of. Mocht N-VA dan tot inzicht komen, zou de kost voor de Roeselaarse stadsbegroting de hoogte inschieten.
(3) De dynamiek van het Zorgbedrijf zou stilvallen. Waarom zouden medewerkers nog initiatief nemen als hun vleugels geknipt worden en op korte termijn zogenaamde "winsten" afgeroomd worden?


Groen Roeselare

Het is duidelijk dat Groen Roeselare samen met haar coalitiepartners voluit de gekozen beleidsopties van OCMW en Zorgbedrijf Roeselare onderschrijft. Groen Roeselare wil daarbij wel vooruit zien.

Als de ondersteunings- en begeleidingsbehoefte van de minder bedeelde Roeselarenaars niet afneemt en er binnen het huidig OCMW-budget geen afdoend antwoord meer kan geboden worden, dan dient dit budget op termijn aangepast te worden.

Aan het Zorgbedrijf Roeselare willen we binnen het kader en filosofie van het huidig contract met Stad Roeselare eventueel nieuwe opdrachten toebedelen, waar een billijke vergoeding tegenover staat.

Het mag duidelijk zijn. Mensen met noden helpen is voor N-VA een kost. Voor Groen is het de evidentie zelf. Enkel door toegankelijke dienstverlening op maat en betaalbare kwaliteitsvolle zorg garanderen we dat iedereen #VANRSL is en blijft.

Eddy Demeersseman - OCMW-raadslid - Lid Raad van Bestuur Zorgbedrijf

?Fino Tratsaert - OCMW-raadslid

?Steven Dewitte - Gemeenteraadslid